DICTIONARY – A series

 

Part one

A

Abacus:یکی از اولین دستگاه ها شناخته شده که در آن دانه استفاده میشود برای عملیات ریاضی

Actuator A TO Z OF COMPUTER: دستگاه مورد استفاده برای نیاز فزیکی

Algorithm: شیوه علمی برای حل مسایل
Alphanumeric Data Field: یک واحد اطلاعات در یک رکورد که ممکن است هر نوع داده شده شمامل اعداد ,

حروف و یا نمادهای خاص

Analogue to Digital Converter(A/D Converter):دستگاهی است که داده های آنالوگ را به دیجیتال تبدیل میکند.و قابلیت ذخیره آن را دارد.
ANALYTICAL ENGIN:یک اختراع توسط چارلز بابیج که توسط کمپیوتر های امروزی مانند حافظه استفاده میشود
AND gate:دروازه خروجی
Application Software: نرم افزار کاربردی
Arithmetic and Logical Unit(ALU): واحد حساب و منطق
Artificial Intelligence: هوش مصنوعی
ASCII: (Acronym for American Standard Code for Information Interchange)

کد استاندارد آمریکایی برای تبادل اطلاعات کد باینری برای نمایش داده ها در بسیاری از کامپیوتر و برای انتقال دادهها از طریق خطوط ارتباطی است.
Assembler: برنامه ای است که ترجمه اظهارات زبان اسمبلی به زبان ماشین
Assembly Language:یک زبان برنامه نویسی است که هر عمل فردی است که به یک دستورالعمل ماشین ترجمه آن را موثر میسازد,اما آن را یک زبان برنامه نویسی بسیار دشوار است.

 

About the author: Hosnia Batool

Leave a Reply

Your email address will not be published.