DICTIONARY – A series

 

Part one

A

Abacus:یکی از اولین دستگاه ها شناخته شده که در آن دانه استفاده میشود برای عملیات ریاضی

Actuator A TO Z OF COMPUTER: دستگاه مورد استفاده برای نیاز فزیکی

Algorithm: شیوه علمی برای حل مسایل
Alphanumeric Data Field: یک واحد اطلاعات در یک رکورد که ممکن است هر نوع داده شده شمامل اعداد ,

حروف و یا نمادهای خاص

Analogue to Digital Converter(A/D Converter):دستگاهی است که داده های آنالوگ را به دیجیتال تبدیل میکند.و قابلیت ذخیره آن را دارد.
ANALYTICAL ENGIN:یک اختراع توسط چارلز بابیج که توسط کمپیوتر های امروزی مانند حافظه استفاده میشود
AND gate:دروازه خروجی
Application Software: نرم افزار کاربردی
Arithmetic and Logical Unit(ALU): واحد حساب و منطق
Artificial Intelligence: هوش مصنوعی
ASCII: (Acronym for American Standard Code for Information Interchange)

کد استاندارد آمریکایی برای تبادل اطلاعات کد باینری برای نمایش داده ها در بسیاری از کامپیوتر و برای انتقال دادهها از طریق خطوط ارتباطی است.
Assembler: برنامه ای است که ترجمه اظهارات زبان اسمبلی به زبان ماشین
Assembly Language:یک زبان برنامه نویسی است که هر عمل فردی است که به یک دستورالعمل ماشین ترجمه آن را موثر میسازد,اما آن را یک زبان برنامه نویسی بسیار دشوار است.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.